AVG

Privacy Policy Phones-enzo (30minutes-repair.nl)

Phones-enzo hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Phones-enzo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Phones-enzo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Bedrijf:          Phones-enzo (30minutes-repair.nl)
Adres:           Vriezenbeltstraat 14
Postcode:      7416 SV
Woonplaats:  Deventer
E-mail:          info@30minutes-repair.nl
Telefoon:      0570 - 865 975

 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Phones-enzo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van (reparatie) overeenkomsten/offertes;
 • Versturen van goederen;
 • Reviews (Gastenboek 'Wat zeggen anderen');
 • Online boekingsformulier (SimplyBook.me);
 • Financiële transacties.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Bankgegevens.Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Verzending van goederen;
 • Webpagina (Gastenboek 'Wat zeggen anderen');
 • Boekingsmodule (SimplyBook.me);
 • Bank transacties.


Wij als Phones-enzo geven nooit persoonsgegevens door aan overige partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van  persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 
Bewaartermijn
Phones-enzo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • 7 jaar administratie/boekhouding (Facturatie, financiële gegevens);
 • Maximaal 6 maanden afgehandelde E-mail conversaties;
 • Reparatie afspraak (SimplyBook.me) na een verzoek tot verwijdering. De link vind je in de bevestigingsmail;
 • Recensies (wat zeggen anderen) tot het moment dat de recensent aangeeft de review te verwijderen.Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Software pakketten worden automatisch geüpdatet (Anti virus software, Windows etc.);
 • De website is beveiligd volgens het https protocol;
 • Gebruik van inlognamen en wachtwoorden/vingerscan op de benodigde hardware;
 • Gebruik van inlognamen en wachtwoorden op alle benodigde software;
 • Back-up van de administratie software;
 • Back-up van alle privacy gevoelige informatie naar een externe harde schijf;
 • Extra beveiligde opslag van de externe harde schijf;
 • Beveiliging van het pand/werkplek d.m.v. camera bewaking, alarm en SKG veilig hang- en sluitwerk op alle toegangsdeuren.


Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!